Działalność naukowo-badawcza

Laboratorium Badawczo-Rozwojoweo-firmie-d-dzialalnosc-naukowo-badawcza

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe opracowuje na potrzeby własne oraz na zlecenie klienta receptury i technologie, a także wdraża do produkcji nowoczesne (w tym m. in. ekologiczne) preparaty myjące, dezynfekcyjne oraz kosmetyki. Na życzenie klienta wykonujemy także próby technologiczne wykonanych receptur (na skalę >180 kg) oraz proponujemy współpracę w zakresie prób użytkowych wskazanych wyrobów.

Dysponujemy spektrofotometrem Shimadzu UV-3600 pracującym w zakresie UV-Vis-NIR, pozwalającym na wykonywanie analizy ilościowej i jakościowej wielu substancji.
Wykonujemy także klasyczną analizę ilościową metodami miareczkowania (alkacymetrycznego, redox, kompleksometrycznego lub strąceniowego) –  w tym m. in.:
– oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu w wodzie (twardość wody),
– oznaczanie sumy kwasów (liczba kwasowa),
– oznaczanie sumy zasad,
– zawartość aktywnego chloru,
– zawartość nadtlenku wodoru, zaw. substancji nadtlenkowych (liczba nadtlenkowa, zaw. aktywnego tlenu),
– zawartość czwartorzędowych soli amonowych,
– zawartość surfaktantów anionowych,
– zawartość surfaktantów kationowych.

Wykonujemy również pomiary:
– gęstości,
– pH,
– suchej masy/wilgotności,
– współczynnika załamania światła (refrakcji),
– stabilności emulsji,
– przewodności (w tym m.in. wykresy zależności przewodność-stężenie dla określonego preparatu).

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych, detergentów i produktów biobójczych.

Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium wykonuje badania nowych receptur preparatów w następującym zakresie: określanie czystości mikrobiologicznej preparatów chemii gospodarczej i kosmetyków, badanie stabilności układów konserwujących w kosmetykach i chemii gospodarczej oraz badania aktywności biobójczej dezynfektantów.

Dział Konstrukcyjno-Produkcyjny Urządzeń Elektromechanicznych

Do zadań Działu należy opracowywanie nowoczesnych maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów mycia, dezynfekcji i dekontaminacji.